Projectinformatie

Bemalingsadvies voor:

Prognose debiet

  • Eerste fase circa 10 m3/u
  • Tweede fase maximaal 35 m3/h

Lozen van grondwater
De voorgenomen onttrekking valt binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De grondwateronttrekkingen hebben geen invloed op de freatische grondwaterstand in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering. Ook is de projectlocatie niet gelegen in een milieubeschermingsgebied of kwetsbaargebied voor grondwateronttrekking.
Het berekende debiet, waterbezwaar en de duur van de voorgenomen onttrekkingen zijn kleiner dan de door het hoogheemraadschap vastgestelde vergunningsgrens.

Monitoring plan
Ter bewaking en monitoring van de grondwaterstand wordt de waterstand opgemeten in de bestaande peilbuizen extra te plaatsen peilbuizen naast de bouwput en omgeving.

Er zijn signaal- en actiewaardes aangegeven waaruit eventuele maatregelen ter voorkoming van schade aan de omgeving.

Advies op meldingen
Door Tjaden zijn de meldingen aan het bevoegd gezag uitgevoerd waarbij het advies samen met een technisch werkplan hebben gediend.

Het waterschap heeft vergunning verleend op de bemalingsactiviteiten.

Deel dit project!

Projecten