• BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN
 • BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN
 • BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN
 • BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN

BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN

Tjaden is BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN gecertificeerd.

Klik hier voor het BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN certificaat van Tjaden.

De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 
Bij eventuele optredende klachten omtrent de werkzaamheden, welke onder de reikwijdte van dit certificaat vallen, dient u zich te wenden tot onze organisatie en in tweede instantie tot de certificatie instelling.

Tjaden B.V. heeft als (boor)aannemer de verantwoordelijkheid voor het naleven van de eisen uit de wettelijke bepalingen, behaalde certificeringen en lidmaatschappen en is in die hoedanigheid primair aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden welke binnen de scope van Tjaden B.V. zijn aangenomen.

Wat is BRL SIKB 2100 PROTOCOL 2101 MECHANISCH BOREN?

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel de proceseisen aan het te certificeren boorbedrijf en certificatie-instelling voor het procescertificaat ‘Mechanisch boren’ vast te leggen.

Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 2101, ‘Mechanisch boren' vormen samen het certificatieschema ‘Mechanisch boren’. Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor het uitvoeren van mechanische boringen.

Deze versie vervangt alle voorgaande versies van deze beoordelingsrichtlijn.

Naast de eisen, die in dit certificatieschema zijn vastgelegd, stellen de certificatie- instellingen aanvullende algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpreta- ties van de in dit certificatieschema opgenomen begrippen en eisen. Toch kan het voor- komen dat in de operationele fase verschillen in interpretatie over de normteksten ont- staan tussen gebruikers van de documenten, zoals certificatie-instellingen, certificaat- houders, toezichthouders van het bevoegde gezag of anderen. Een dergelijke discussie tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, ter- wijl een dergelijke discussie tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen is het Centraal Col- lege van Deskundigen Bodembeheer beslissend voor de beoordeling of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als dat het geval is, voor het correct ver- werken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.

Het door de certificatie-instelling af te geven certificaat wordt aangeduid als een certificaat voor BRL SIKB 2100. 

Lees meer: www.sikb.nl

 • projecten

  Demiwater leiding Europoort Demiwater leiding Europoort

  Demiwater leiding Europoort

  Bemalingwerkzaamheden deeltraject C demiwater leiding Europoort Rotterdam

 • projecten

  WKO Quartier Bleu te Hasselt WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

  Boren en ontwikkelen van 6 bronnen voor WKO Quartier Bleu te Hasselt

 • projecten

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Tjaden BV voert de bemalingwerkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart.

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base